www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14375892
odsłon strony

Aktualnie mamy
81 gości

Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „

Zalewo, dnia 14 październik 2003 r. Burmistrz Zalewa F- 311 – 1/03 Opodatkowanie gruntów oznaczonych symbolem „ dr i Bi „ Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami ) w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wyjaśnienia stosowania przepisów prawa podatkowego tj opodatkowania gruntów sklasyfikowanych w ewidencji jako „ Bi „ ( inne tereny zabudowane i „ dr „ ( drogi ) uprzejmie wyjaśniam , co następuje: Grunty mogą być opodatkowane trzema rodzajami podatków lokalnych samorządowych), tj. podatkiem rolnym , podatkiem leśnym lub podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z zasadą wprowadzoną przez ustawodawcę w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. a wyrażoną w znowelizowanych przepisach podatkowych , a mianowicie art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 1993 r. Nr 94 , poz. 431 z późniejszymi zmianami ), art. 2 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1682 ) o rodzaju podatku decyduje klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków . Podatkiem rolnym są objęte tylko grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza . Podatkiem leśnym opodatkowuje się natomiast grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy jeżeli nie jest na nich prowadzona działalność gospodarcza. Pozostałe wszystkie inne grunty jak również budynki , budowle związane z działalnością gospodarczą są opodatkowywane podatkiem od nieruchomości. Zaliczanie poszczególnych gruntów do poszczególnych rodzajów podatków normuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38 poz. 454 ) . Grunty sklasyfikowane jako „ dr „ ( drogi ) zgodnie z § 68 ust.3 pkt. 7 cytowanym rozporządzeniem są zaliczane do terenów komunikacyjnych , które wchodzą w skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych i tym samym podlegają podatkowi od nieruchomości. W świetle art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9 , poz. 84 ze zmianami ) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: 1) grunty , 2) budynki lub ich części , 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają , zgodnie z przepisem ust.2 i 3 wymienionego artykułu , między innymi grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne , grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, budowle dróg publicznych wraz z pasami drogowymi oraz zajęte pod nie grunty. Zgodnie z przepisem art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2000r. nr 71 , poz. 838 ze zmianami ) drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie : 1) drogi krajowe 2) drogi wojewódzkie 3) drogi powiatowe 4) drogi gminne. Drogi , których właścicielem jest podatnik w żaden sposób nie można zaliczyć do jakiejkolwiek z wymienionej wyżej kategorii dróg publicznych. Należy również zaznaczyć , że w myśl przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Tekst jednolity : Dz.U. z 1993r. Nr 94 , poz. 431 ze zmianami ) grunt sklasyfikowany jako drogi „ dr” nie jest użytkiem rolnym , który podlega przepisom tej ustawy. Grunty posiadające klasyfikację „ Bi ” podlegają również opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wynika to wprost z treści rozporządzenia Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Grunty o symbolach „ Bi „ nie stanowią użytków rolnych ani gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub lasów , a w związku z tym nie są wyłączone spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości ( art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) . Odnosząc się natomiast do pisma z dnia 25 lutego 2003r. dotyczącego podjęcia wspólnego stanowiska Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii , Ministerstwa Finansów i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów w sprawie zapewnienia aktualności operatów ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowania ich do stanu pranego , wynikającego z rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.w sprawie ewidencji grunt i budynków ( Dz.U. Nr 38 , poz. 454 ) w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. przepisów ustaw : z dnia 30 października 2002r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1683) , z dnia 10 października 2002r. o zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz. U Nr 200 , poz. 1680 ) oraz z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 , poz. 1682 ze zmianami )to pragnę uprzejmie wyjaśnić jaki jest sens powyższego stanowiska . W celu doprowadzenia ewidencji gruntów i budynków do aktualizacji faktycznej i prawnej w ramach współpracy organy podatkowe gmin powinny , po dokonaniu pogłębionej analizy stanu faktycznego i prawnego przedstawić starostom zbiorcze zestawienie rozbieżności stanu rzeczywistego wykorzystywania gruntów i oznaczeń ujawnionych w ewidencji , które zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 3 załącznika 6 do ww rozporządzenia są „ gruntami zabudowanymi i zurbanizowanymi „ w operacie ewidencyjnym oznaczone są jako „ grunty rolne zabudowane „ lub jako „ grunty rolne”. Zgodnie z posiadanym wypisem z rejestru gruntów z dnia 19 września 2002 r. oraz posiadaną w tym zakresie dokumentacją ( mapki ) należy stwierdzić iż działka oznaczona Nr ...... w obrębie Jaśkowa posiada grunty sklasyfikowane jako „ Bi „ o powierzchni 0,40 ha fizycznego oraz działka o Nr ....... w obrębie Jaśkowa posiada grunty sklasyfikowane jako „ Bi „ o powierzchni 7,87 ha fizycznego . Na gruntach tych działek znajdują się budynki gospodarcze .Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia dotyczące przepisów podatkowych należy stwierdzić iż posiadane przez Waszą Spółkę grunty sklasyfikowane jako „ Bi „ nie stanowią użytków rolnych ani gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub lasów i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.


dodane: 2003-10-14, 21031 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Podatki i opłaty ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.