www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
12545871
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora Projektu „Lepsze jutro”

Ogłoszenie Nr 1/2009 o naborze

z dnia 25 września 2009r.

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

Koordynatora Projektu „Lepsze jutro”

forma zatrudnienia: umowa zlecenia

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

·       wykształcenie średnie lub wyższe;

·       doświadczenie we wdrażaniu minimum jednego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

·       doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym (min. 3 lata);

·       znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

·       znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (w szczególności pzp i ust. o fin. publ.)

·       umiejętność zarządzania czasem/samoorganizacji;

·       łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;

·       komunikatywność oraz wysoka kultura osobista;

·       bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

·       dobra znajomość obsługi pakietu Office;

·       dyspozycyjność i mobilność w obrębie regionu;

·       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

·       doświadczenie w działalności społecznej;

·       umiejętność posługiwania się programem PEFS

·       umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu projektem;

 

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-         zarządzanie projektem oraz dokonywanie podziału zadań w ramach projektu;

-         prowadzenie ewaluacji działań projektowych;

-         ścisła współpraca z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektu;

-         planowanie i dokumentowanie pracy zespołu konsultantów i ekspertów;

-         prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjno-reklamowej;

-         organizowanie i nadzorowanie pracy w projekcie w zastępstwie kierownika;

-         nadzór merytoryczny nad jakością prowadzonych zajęć w  ramach kontraktów socjalnych i indywidualnych programów lokalnych;

-         pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w zakresie zadań  aktywnej integracji;

-         koordynowanie pracy księgowej i pracowników socjalnych;

-         odpowiedzialność za prawidłowy i terminowy przebieg projektu;

-         koordynowanie zadań zgodnie z aktami normatywnymi obowiązującymi w kraju i Unii Europejskiej;

-         sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wniosków o płatność;

-         archiwizacja dokumentów projektowych.

 

4) Wymagane dokumenty:

1 życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami);

2. list motywacyjny;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwo bądź dyplom ukończenia szkoły);

4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać u Kierownika MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem » Oferta na stanowisko Koordynatora projektu „Lepsze jutro” «  lub pocztą na adres Ośrodka, w terminie do dnia 15  października 2009r. do godz. 1400.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.zalewo.f117.pl/  oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ul. Traugutta 4.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zalewo, dnia 22 października 2009 r.

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

- nabór na stanowisko

Koordynatora Projektu „lepsze jutro”

 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie:

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu postępowania konkursowego zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Marta Stasik

14-230 Zalewo, ul. Rzemieślnicza 10

2

Iwona Głąb

14-230 Zalewo, ul. Parkowa 8

 

 

 

 dodane: 2009-10-22, 3745 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.