www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
12545962
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

Burmistrz Zalewa informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Zalewie.

 

Burmistrz Zalewa informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Zalewie.1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Zalewie ul. Częstochowska 8.

2. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
h) osoba musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
- certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
- ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub
- uprawnienia biegłego rewidenta

3. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należą czynności określone w art. 48 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U 2005, Nr 249, poz 2104 z późn. zmianami)

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) CV i list motywacyjny,
b) kopia dowodu osobistego,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania audytu      wewnętrznego,
d) kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
e) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem AUDYTOR WEWNĘTRZNY oraz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie lub wysłać na adres: Urząd Miejski, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo , w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku do godziny 15:00.

6. Inne informacje:
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy ( przyjmujemy jedynie kserokopię dokumentów). Wymagane własnoręczne podpisy na składanych oświadczeniach. Oferty odrzucone w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.
Dodatkowe informacje tel. 089 7588377 w.32

 

 dodane: 2009-12-10, 1970 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.