www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14294063
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości

Uchwała Nr L/370/09 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2010 r.

 

 

Uchwała Nr L/370/09

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

 

                                                                           

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2010 r.

                                                            

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

 

 

Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.852.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 16.928.825 zł,
            dochody majątkowe w wysokości 6.923.425 zł.

 

§ 2

 

1.        Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.295.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.858.448 zł,
            wydatki majątkowe w wysokości 11.437.177 zł.

2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010‑2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.      Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 11.051.624, zgodnie  z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.754.444 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 4.

5.      Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

         - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

 

 

§ 3

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.443.375 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)      kredytów w kwocie 4.273.750 zł,

2)      wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 169.625 zł.

 

§ 4

 

Przychody budżetu w wysokości 5.909.893 zł, rozchody w wysokości 1.466.518 zł, zgodnie   z załącznikiem nr 7.

 

§ 5

 

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1)                  finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

2)                  finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.273.750 zł,

3)                  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.466.518 zł.

 

§ 6

 

1.      Ustala się dochody w kwocie 98.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

 

Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 227.194 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 227.194 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 8

 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

  1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

  2)  finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

  3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1)      dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy   o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

       - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany  zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.

- dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

2)      przekazywania Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych,

3)      przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4)      zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy   i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

  5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych  bankach.

 

§ 9

 

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

 

§ 10

 

1.      Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1)   zakładów budżetowych: przychody – 2.398.538 zł, koszty – 2.383.538 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2.      Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 254.210 zł, wydatki – 254.210 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 10.

 

 

 

 

 

§ 11

 

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 56.000 zł,

2)      wydatki           - 56.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 12

 

1.    Rezerwa ogólna wynosi 30.000 zł.

2.    Rezerwa celowa wynosi:

- 2.500 zł – z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 13

 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12 a.

 

§ 14

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

Budżet Gminy na 2010 rok - plik do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodane: 2009-12-29, 2213 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.