www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
12343909
odsłon strony

Aktualnie mamy
94 gości

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2012

z dnia 12 kwietnia 2012r.

Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie,ul. Traugutta 4,

tel. (89) 758 89 61

 

 

ASYSTENT RODZINY

forma zatrudnienia: umowa zlecenia

okres zatrudnienia:

od maja 2012r. do grudnia 2012r

…………………………………………................

(określenie stanowiska)

 

I. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

I 

a) niezbędne:

·wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki   o rodzinie lub praca socjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy   z dziećmi lub rodziną;

·nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

·wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

·nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

b) wskazane:

·umiejętność dobrej organizacji własnej pracy, samodzielność;

·umiejętność współpracy w zespole;

·empatia, zaangażowanie, asertywność;

·łatwość nawiązywania kontaktów;

·umiejętność radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem;

·odporność na sytuacje stresowe;

·prawo jazdy kat. B.

 

II. Zakres wykonywanych zadań:

II 

Zakres zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,     tj. m.in.:

·opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

·udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

·udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

·wspieranie aktywności społecznej rodzin;

·motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

·udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

·motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

·udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

·podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa  dzieci i rodzin;

·prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

·prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

·dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku                                             i przekazywanie tej oceny przełożonemu

·monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

·sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

·współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami     specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

·Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą bądź innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Zakres obowiązków m.in.:

·sporządzenie diagnozy sytuacji rodzinnej;

·ustalenie potrzeb i zakresu pomocy rodzinie;

·prowadzenie działań pedagogicznych w rodzinie;

·prowadzenie „Indywidualnego treningu kompetencji i umiejętności społecznych’’;

·realizacja usług zgodnie z ustalonym harmonogramem;

·prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

 

III.Wymagane dokumenty:

-podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem;

-list motywacyjny z dokładnym przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku asystenta rodziny;

-życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

-kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie;

-kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe  i umiejętności;

-kopie świadectw pracy;

-oryginał kwestionariusza osobowego;

-referencje dotychczasowych pracodawców, jeśli kandydat takie posiada;

-oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

-oświadczenie kandydata o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

-oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;

-oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

- 

Wymagane dokumenty z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny” można składać w terminie do 26 kwietnia 2012r.:

·osobiście,

·lub przesłać na adres (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    w Zalewie):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie,

ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo.

 

Oferty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV. Inne informacje:

            Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie.

Zakwalifikowani kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w związku z tym kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru w przypadku wystąpienia istotnych zmian, okoliczności powodujących, że przeprowadzony nabór nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 89 758 81 26.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)”.

 

 

 

                                                                         Kierownik

                                                                                Miejskiego Ośrodka Pomocy      
                                                                      Społecznej w Zalewie

                                                                       /-/ Jolanta Skrzypiec

 Zarzadzenie Kierownika MOPS

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne dodane: 2012-05-07, 2443 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.