www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
13571243
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w projekcie „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie

ogłasza nabór na stanowisko

pracownika socjalnego w projekcie „Lepsze jutro”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 

 

Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne

 

 

 

 

1) Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

1.  wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2009r, Nr 175,poz.1362 z póź. zm.)

2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinia,

6. obywatelstwo polskie.

           

2) Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

1. znajomość ustawy o pomocy społecznej,

2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. kreatywność,

5. komunikatywność,

6. umiejętność obsługi komputera ( w szczególności Exel)

7.  umiejętność skutecznego komunikowania się,

8.  umiejętność organizowania pracy własnej,

9. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

10. samodzielność, zaangażowanie,

11. dyspozycyjność.

12. prawo jazdy kat. B,

13. mobilność,

 

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

            1. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu

               systemowego MOPS realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz
proponowanie form pomocy osobom potrzebującym;

3. świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej;

4. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,

5. organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności w formie:
- zawierania kontraktów socjalnych,
- wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom
korzystającym z pomocy społecznej,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;

 7. Udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

8. Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa;

9.  Praca w programie komputerowym pomocy społecznej;

10. Tworzenie programów oraz współuczestnictwo w realizacji programów pomocowych kierowanych do różnego rodzaju grup ryzyka;

11. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

12. Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem.

4) Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV) opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”;

2. list motywacyjny;

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),

3. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

5. oświadczenie o niekaralności,

6. oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska,

  7. kwestionariusz osobowy ( wg załącznika);

 

5) Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w dziale kadr MOPS w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko pracownika socjalnego” lub pocztą na adres Ośrodka, w terminie do dnia 19 listopada 2013 r. do godz. 1000.

 

Adres do korespondencji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4,       14-230 Zalewo.

Bliższych informacji udziela: Kierownik MOPS – Jolanta Skrzypiec nr tel. (089) 758-89-61.

 

Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty odrzucone będą odesłane osobom zainteresowanym.

 

 

 

 


Kwestionariusz Osobowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodane: 2012-11-26, 1943 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.