www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14549724
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi Burmistrz właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Jednolity tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 1454) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać: 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP), 3. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej: • za dokonanie wpisu – 50,00 zł (część I ust. 36 pkt 9a załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.). Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zalewie - Bank PKO BP S.A. 35 1020 1752 0000 0202 0160 4875. 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Burmistrz Zalewa dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Zalewie ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo (pok. Nr 10) oraz na stronie internetowej www.zalewo.f117.pl, zakładka – ochrona środowiska.

 Wniosek o wpis do rejestru.

 Oświadczenie

Rejestr działalnosci regulowanej

 

 

 

 dodane: 2018-09-12, 1982 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Gospodarka odpadami komunalnymi ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.