www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14764117
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

Uchwała Nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca2013r. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”.

 

Uchwała Nr XXXVII/261/13
Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 27 marca2013r.

 

 

 

w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest zterenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1  ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1)(Jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska
w Zalewie uchwala, co następuje:  

 

§1.W„Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo
na lata 2012 – 2032”–przyjętym uchwałąNr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 31 października 2012r.  
Załącznik nr 1: Zbiorcze zestawienie wyrobów azbestowych
na terenie gminy Zalewo otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.  

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Załącznik do Uchwały

 



dodane: 2013-04-05, 1937 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Azbest ]




Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.