www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6086563
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości

UCHWAŁA NR XLV/349/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

UCHWAŁA NR XLV/349/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

 

w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc    gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (jednolity  tekst: Dz. U. z  2013 r., poz. 594, z późn. zm.),  w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (jednolity tekst: Dz. U.  z  2013r., poz. 182, z  późn. zm.) oraz  zgodnie z art. 4 ust.2 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
                   dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik
do uchwały NR XLV/349/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020.

 

Podstawa prawna programu.

Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17     ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.

 

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską w Zalewie w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie     dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r.,  poz. 1024).

 

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Zalewo.

Cel programu.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin           o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

ñ      poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;

ñ      poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

ñ      kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu.

W roku 2013 objęto  231 rodzin (445 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach   realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posiłku                  bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 69 uczniów.

Ubóstwo rodzin, a także znaczące wydatki  na żywność pogarszają standard życia rodzin,           a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych          pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dożywianiem dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu                 osłonowego na poziomie gminy, staje się  jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program.

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie jako samorządowa              jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami              organizacyjnymi gminy (szkoła podstawowe, zespoły szkół) oraz szkołami lub przedszkolami   prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły               lub przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy           Zalewo. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu.

W ramach programu udziela się wsparcia:

ñ      dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

ñ      uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się,           bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania         rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % ogólnej liczby dzieci i uczniów           dożywianych w szkołach i przedszkolach przez gminę w poprzednim miesiącu                          kalendarzowym.

 

Finansowanie programu.

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa  otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Monitoring programu.

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie         dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 1024).

 dodane: 2014-02-06, 514 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Uchwały - 2014 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.