www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6086450
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości

UCHWAŁA NR XLVI/362/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym rady osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie.

 

UCHWAŁA NR XLVI/362/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym rady osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie.

 

            Na podstawie art. 37b. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§1. Sołtysi Gminy Zalewo i Przewodniczący Rady Osiedli (utworzonych na terenie miasta Zalewo) otrzymują ze środków budżetu Gminy dietę za udział w następujących posiedzeniach, na które otrzymali pisemne zaproszenie:

1)     sesji Rady Miejskiej,

2)     stałej komisji Rady Miejskiej,

3)     doraźnej komisji powołanej przez Radę Miejską do spraw o charakterze doraźnym lub zbadania określonych zagadnień,

4)     zwoływanych przez Burmistrza Zalewa.

 

§2.1. Sołtysi i Przewodniczący Rady Osiedla otrzymują dietę za każdy dzień, w którym brali udział w posiedzeniach wymienionych w §1, przy czym w przypadku zbiegu posiedzeń w tym samym dniu Sołtys i Przewodniczący Rady Osiedla otrzymują tylko jedną dietę.

2. Ustala się, że Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Osiedla przysługuje dieta w wysokości 75,00 zł.

3. Podstawą do wypłacania diety będzie w każdym przypadku podpis na liście obecności.

4. Dieta przysługująca Sołtysowi i Przewodniczącemu Rady Osiedla, będącemu jednocześnie radnym Rady Miejskiej w Zalewie, wyjątkowo – z racji jego udziału w tym samym dniu na sesji Rady Miejskiej – nie jest wypłacana, gdyż Sołtys i Przewodniczący Rady Osiedla z racji sprawowania mandatu radnego otrzymuje za udział w pracach Rady Miejskiej w tym dniu dietę przysługującą radnemu według zasad ustalonych odrębna uchwałą Rady Miejskiej.

 

§3. Traci moc uchwała NR VI/72/99 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 marca 1999 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 



dodane: 2014-03-10, 425 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Uchwały - 2014 ]




Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.