www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5232391
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

UCHWAŁA NR XLVI/378/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.

 

UCHWAŁA NR XLVI/378/14

RADY MIEJSKIEJ w Zalewie

z dnia 26 lutego 2014 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz zgodnie
z treścią art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

        § 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi jako działki nr: 285/1 o powierzchni 0,1152 ha, 285/2 o powierzchni 0,1001 ha, 285/3 o powierzchni 0,1009 ha, 285/4 o powierzchni 0,1015 ha położone w obrębie Zalewo nr 2, stanowiące własność Gminy Zalewo, na nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym jako działka nr 179 o powierzchni 0,2444 ha, położona w obrębie Zalewo nr 2, stanowiąca własność osoby fizycznej.

 

       

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

      

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodane: 2014-03-10, 339 odsłon Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Uchwały - 2014 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.