www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14787187
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

Wymiana i unieażnienie dowodów osobistych.

 

WYDANIE I WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 2, parter, tel. 758-83-77 wew. 28

 

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Tekst        jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r.w sprawie wzoru

    dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów

    osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Z 2009r, Nr 47 poz. 384),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie opłaty

    za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Z 2004r., Nr 209 poz. 2129).

 

Obowiązek posiadania dowodu osobistego

Art. 34 ustawy

1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest             obowiązana posiadać dowód osobisty:


1)  od ukończenia 18 roku życia;

2)  od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje          wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie   pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

2.   Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13         roku życia.

3. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany       osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

 

Opłata za dowód osobisty

Art.36a ust 1 ustawy

Dowód osobisty wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty stanowiącej równowartość kosztów jego wydania (30 zł. w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego Nr 02 8843 0003 0000 0723 2000 0010)

 

Wymiana dowodu osobistego

Art. 40 ustawy

1.   Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:


1)   zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;

2)   uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie   tożsamości osoby;

3)   upływu terminu ważności dowodu osobistego.

2.   O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić:

1)   w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w terminie do 14 dni od dnia doręczenia   osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji      administracyjnej           lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych            albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w       przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od           dnia      doręczenia odpisu aktu małżeństwa;

2)   w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – niezwłocznie;

3)   w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – nie później niż na 30 dni przed upływem   terminu ważności dokumentu.

3.   W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w    ust. 2 pkt 1, wynosi 3 miesiące.


 

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego

Art. 42. ustawy

1.   Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym               najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do             czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych      środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód       osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.


2.   Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie             nowego dokumentu do właściwego organu gminy.

3.    Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie            przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi       administracji publicznej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi,       który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

4.   Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać             ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu   może również zawiadomić organy, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu        osobistego, w celu jego unieważnienia.

5.    W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy         niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.

6.   Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód          osobisty organowi, który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej   pobytu polskiej placówce konsularnej.


 

Unieważnienie dowodu osobistego

Art. 43 ustawy

1.   Dowód osobisty podlega unieważnieniu:


1)   z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę     trzecią znalezionego dowodu osobistego;

2)   z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

3)   z dniem zgonu jego posiadacza;

4)   z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1 i 6;

5)   po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1,            w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;

6)   z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w ust.           1 pkt 5, wynosi 4 miesiące.

3. Unieważnienie dowodu osobistego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje w             formie czynności materialno-technicznej.

4. Dowód osobisty wydany z naruszeniem przepisów ustawy podlega unieważnieniu w           drodze decyzji administracyjnej oraz obowiązkowi zwrotu z dniem uprawomocnienia się        tej decyzji.


 

Tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego

 

            Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.

 

Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:


1) osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice    lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd        opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez    sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;

2) osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu             osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą      wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z      rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;

4) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby            ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub            kurator ustanowiony przez sąd.

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa w ust. 1,            jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby        ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

3. W przypadku niemożności złożenia wniosku w trybie określonym w ust. 1 z powodu          choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba     zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej        osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.


 

 

Do wniosku załącza się:

1) dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające           aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez            nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w           pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem      równomiernego oświetlenia twarzy;

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego lub dokument        uzasadniający zwolnienie z opłaty;

3) odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;

4) odpis skrócony aktu małżeństwa.

2. Jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby, na        żądanie organu gminy, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający posiadanie       polskiego obywatelstwa.

3. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku           fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub        orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat,       z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o         orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

4. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć             do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do            wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

5. Osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli zostały sporządzone w             urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

6. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisów aktów stanu             cywilnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym    nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te          zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o      wydanie dowodu osobistego.Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

1) dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;

2) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą            rodzicielską odbiera jeden z rodziców;

3) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod        władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;

4) dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, niemającemu             obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;

5) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo     kurator ustanowiony przez sąd.

2. W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1, z     powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba          zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu           pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.OPŁATY:
W kasie Urzędu Miejskiego w Zalewie (parter) lub na konto Nr 02 8843 0003 0000 0723 2000 0010


Za brak ważnego dokumentu obowiązują sankcje: kara ograniczenia wolności do l miesiąca albo kara grzywny (do 5000 zł).

 

 

 dodane: 2015-01-29, 1952 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji |USC| Urząd Stanu Cywilnego ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.