www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14375923
odsłon strony

Aktualnie mamy
75 gości

Uchwały - 2012

Uchwała Nr XXXIV/247/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r. wsprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
opublikowano: 2012-12-21, 813 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXXIV/246/12 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w treści uchwały Nr VIII/77/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie: określenia obwodu publicznej szkoły pod nazwą Zespół Szkół w Zalewie.
opublikowano: 2012-12-21, 769 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/245/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
opublikowano: 2012-12-21, 726 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/244/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 131/1 położona w obrębie Zalewo nr 2, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-12-21, 788 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/243/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zalewo na stałe obwody głosowania.
opublikowano: 2012-12-21, 748 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/242/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r. wsprawie dokonania zmiany uchwałyNr XXXVII/273/08 Rady Miejskiejw Zalewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych oraz korzystania z domu pogrzebowego na cmentarzxuw Zalewie a także powierzenia wykonania zadań z zakresu administrowania cmentarzami komunalnymi Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zalewie.
opublikowano: 2013-01-08, 704 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/241/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2013.
opublikowano: 2012-12-21, 767 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/240/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2013.
opublikowano: 2012-12-21, 810 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/239/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Zalewo ze Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich z siedzibą w Olsztynie.
opublikowano: 2012-12-21, 768 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/238/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Zalewo z Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy” z siedzibą w Iławie.
opublikowano: 2012-12-21, 759 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/237/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Zalewo ze Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie.
opublikowano: 2012-12-21, 818 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV /236/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2013.
opublikowano: 2020-01-31, 729 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/235/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2013.
opublikowano: 2012-12-21, 746 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/234/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 r.
opublikowano: 2013-01-09, 707 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/233/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwała Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011r.
opublikowano: 2013-01-09, 712 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIII/232/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Zalewo w roku 2013.
opublikowano: 2012-12-04, 760 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/231/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
opublikowano: 2012-12-01, 719 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/230/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
opublikowano: 2012-12-01, 881 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/229/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
opublikowano: 2012-12-01, 690 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/228/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości.
opublikowano: 2012-12-04, 848 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/227/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: okreslenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
opublikowano: 2012-12-04, 720 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/226/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Zalewo.
opublikowano: 2012-12-01, 684 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/225/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 r.
opublikowano: 2013-01-09, 722 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/224/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwała Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011r
opublikowano: 2013-01-09, 740 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXI/223/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia (w drodze darowizny) przez Gminę Zalewo nieruchomości gruntowych na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Susz.
opublikowano: 2012-11-13, 783 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXI/222/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zgody na obniżenie bonifikaty z 50% do 5% od ceny nieruchomości niezabudowanej zbywanej przez Gminę, wpisanej do rejestru zabytków, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 149/4 położona w obrębie Zalewo nr 2.
opublikowano: 2012-11-13, 696 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXI/221/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 143/32 położona w obrębie Zalewo nr 2, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-11-13, 622 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXI/220/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym jako działka Nr 143/31 położona w obrębie Zalewo nr 2, zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności.
opublikowano: 2012-11-13, 660 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: dokonania zmian w treści Załącznika do Uchwały Nr XV/81/07 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zalewo.
opublikowano: 2012-11-13, 668 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXI/218/12 rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
opublikowano: 2012-11-13, 598 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”.
opublikowano: 2012-11-13, 600 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXI/216/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 r.
opublikowano: 2012-12-01, 703 odson   Strona gotowa do druku
Uchwałą Nr XXXI/215/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwałą Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
opublikowano: 2012-12-01, 727 odson   Strona gotowa do druku
UchwałaXXX/214/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia przez Gminę Zalewo zamiaru wystąpienia ze Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich z siedzibą w Olsztynie.
opublikowano: 2012-11-05, 590 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała NR XXX/213/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: wystąpienia Gminy Zalewo ze Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie.
opublikowano: 2012-11-05, 599 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXX/212/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego ,,Czyste Środowisko’’ z siedzibą w Ostródzie.
opublikowano: 2012-11-05, 600 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXX/211/12 rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2012r. w sprawie: popdziału Gminy Zalewo na okregi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczsby radnychwybieranych w każdym okregu.
opublikowano: 2012-10-01, 748 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXX/210/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji w roku 2012 przez Gminę Zalewo projektu pt. „Asystent rodziny – druga edycja” dofinansowanego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
opublikowano: 2012-11-05, 598 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała nr XXX/209/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 r.
opublikowano: 2012-11-05, 591 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXX/208/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 wrzesnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwała Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
opublikowano: 2012-11-05, 598 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/207/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody Burmistrzowi Zalewa na wniesienie wkładów niepieniężnych (aportu) na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy nowo tworzonej jednoosobowej spółki Gminy Zalewo pn. „Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie”
opublikowano: 2012-09-21, 640 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/206/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Wielowieś do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok.
opublikowano: 2012-09-21, 606 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/205/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zgłoszenia Sołectwa Urowo do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok.
opublikowano: 2012-09-21, 660 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/204/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo.
opublikowano: 2012-09-21, 652 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/203/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w Statucie Gminy Zalewo.
opublikowano: 2012-09-21, 580 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/202/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zalewo podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego
opublikowano: 2012-09-21, 603 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/201/2012 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 r.
opublikowano: 2012-09-24, 619 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwałą Nr XVII/130/11 z dnia 28 grudnia 2011r.
opublikowano: 2012-09-24, 671 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVIII/199/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lipca 2012 r. nr: PN.4131.191/12
opublikowano: 2012-08-29, 606 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVIII/198/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie: założenia Zespołu Szkół w Zalewie.
opublikowano: 2012-08-29, 658 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVIII/197/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie: włączenia do Zespołu Szkół w Zalewie – Przedszkola Miejskiego w Zalewie.
opublikowano: 2012-08-29, 966 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVII/196/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: wniesienia przez Radę Miejską w Zalewie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 maja 2012 r. (sygn. akt II SA/Ol 322/12).
opublikowano: 2012-07-13, 728 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVII/195/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012r.
opublikowano: 2012-07-13, 668 odson   Strona gotowa do druku
uchwała Nr XXVI/194/12 Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie okreslenia trybu postepowaniao udzielenie dotacji celowej z budzetu Gminy Zalewo podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałajżcym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
opublikowano: 2012-07-09, 633 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/193/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 96/6 położona w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-07-04, 616 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/192/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 96/5 położona w obrębie Boreczno, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-07-04, 584 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/191/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 149/4 położona w obrębie Zalewo nr 2, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-07-04, 709 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/190/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku nr 54 w miejscowości Półwieś wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 30/100 w nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/34 położona w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-07-04, 609 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/189/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 r.
opublikowano: 2012-07-09, 621 odson   Strona gotowa do druku
Uchwałą nr XXVI/188/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie
opublikowano: 2012-07-09, 702 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/187/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie: przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016.
opublikowano: 2012-07-04, 606 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/186/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia do realizacji w roku 2012 przez Gminę Zalewo projektu pt.„Asystent rodziny” dofinansowanego w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny 2012” wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
opublikowano: 2012-07-04, 639 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała nr XXVI/185/12 rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012r.
opublikowano: 2012-07-06, 619 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXV/184/12 rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 maja 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwałą nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011r.
opublikowano: 2012-07-06, 623 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/183/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2011 rok.
opublikowano: 2012-07-04, 663 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/182/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2011 rok.
opublikowano: 2012-11-13, 610 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała nr XXV/181/12rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: przyjecia do realizacji w latach 2012-2013 przez Gminę Zalewo projektu pt. ,, Kreatywnie i Solidnie" .
opublikowano: 2012-07-02, 627 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXV/180/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia do realizacji w roku 2012 przez gmine Zalewo projektu systemowego pod tytułem ,, Lepsze jutro: w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki 2007-20113, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
opublikowano: 2012-07-02, 591 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXV/179/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 r.
opublikowano: 2012-07-02, 631 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXV/178/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie : zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwałą nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w zalewie z dnia 28 grudnia 2011r.
opublikowano: 2012-07-02, 602 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/ 177 /12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: wyrażenia opinii do propozycji zmian granic istniejącego obszaru Natura 2000 „Ostoja Iławska” PLH280053.
opublikowano: 2012-05-11, 676 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody .
opublikowano: 2012-05-11, 785 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/175/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 3/28 położona w obrębie Półwieś, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-05-11, 618 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/174/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 138/6 położona w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-05-11, 616 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/173/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 138/5 położona w obrębie Wieprz, gmina Zalewo.
opublikowano: 2012-05-11, 623 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/172/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z tym samym podmiotem kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Zalewie, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość.
opublikowano: 2012-05-11, 608 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/171/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 Zalewo, składającej się z działki nr 298/3, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość.
opublikowano: 2012-05-11, 597 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Pozorty.
opublikowano: 2012-05-11, 940 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
opublikowano: 2012-05-11, 648 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie: przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Zalewo, pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Zalewie
opublikowano: 2012-05-11, 677 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012r.
opublikowano: 2012-05-11, 671 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/166/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwałą Nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011 r.
opublikowano: 2012-05-11, 621 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIII/165/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie: wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie jako podmiotu realizującego zadania Gminy Zalewo w zakresie pracy z rodziną, przewidzianej ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej1) (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późń. zm.).
opublikowano: 2012-04-11, 629 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie: zmianw budzecie gminy Zalewo na 2012r.
opublikowano: 2012-04-13, 618 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIII/163/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-2020 wprowadzonej Uchwałą nr XVII/130/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2011r.
opublikowano: 2012-04-13, 645 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXII/162/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w Zalewie, gminie Zalewo obejmującej działki o nr ewidencyjnych 175/2, 176/1, 53/7, 53/8, 53/9, położonych w obrębie Zalewo nr 2.
opublikowano: 2012-04-11, 595 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXII/161/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok ustalonym w treści załącznika Nr 4 do uchwały Nr XVII/ 138/ 11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2012.
opublikowano: 2012-04-11, 587 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXII/160/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Boreczno, składającej się z działek o nr 78/3 i 78/5, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość
opublikowano: 2012-04-11, 648 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rąbitach, o łącznej powierzchni użytkowej 32m2, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość
opublikowano: 2012-04-11, 575 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rąbitach, o łącznej powierzchni użytkowej 32m2, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość
opublikowano: 2012-04-11, 592 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA Nr XXII/158/12 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2012 roku
opublikowano: 2012-04-11, 698 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXII/157/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo.
opublikowano: 2012-04-11, 659 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXII/156/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012r.
opublikowano: 2012-04-13, 603 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXI /154 /12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie
opublikowano: 2012-04-12, 627 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXI/153/12 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 22 lutego 2012 r.w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały NR LX / 462/ 10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Zalewie.
opublikowano: 2012-03-01, 609 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXI/152/12 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 22 lutego 2012 r.w sprawie: dokonania zmiany w treści uchwały Nr XVII/139/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, napodatek leśny oraz ustalenia wzoru: dane o nieruchomościach, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, dane o nieruchomościach rolnych,dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, dane o nieruchomościach leśnych .
opublikowano: 2012-03-01, 644 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXI/151/12 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 22 lutego 2012 r.w sprawie: dokonania zmiany w treści uchwały Nr XVI/124/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 listopada2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.
opublikowano: 2012-03-01, 592 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXI/150/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bajdy na lata 2011 – 2017.
opublikowano: 2012-03-01, 621 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXI/149/12 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
opublikowano: 2012-03-01, 599 odson   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XXI/148/12 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 22 lutego 2012 r w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługiw zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..
opublikowano: 2012-03-01, 637 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXI/147/12 rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: ustanowienia pomników przyrody.
opublikowano: 2012-03-01, 632 odson   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie: pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego (roku 2011) na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie.
opublikowano: 2012-03-01, 629 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.