www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6469032
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości

Uchwały - 2014

UCHWAŁA NR III/25/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2015r.
opublikowano: 2015-02-09, 463 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/24/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawekpodatku od środków transportowych na 2015r.
opublikowano: 2015-02-09, 445 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/23/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
opublikowano: 2015-02-09, 493 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/22/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2015.
opublikowano: 2015-02-09, 419 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/21/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat umowy dzierżawy części działek 288/1, 287/1 położonych w obrębie Zalewo nr 2
opublikowano: 2015-02-09, 452 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/20/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie na okres 1 roku umowy dzierżawy części działki nr 146/2, położonej w obrębie Zalewo nr 2
opublikowano: 2015-02-09, 452 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu użytkowego, położonego na działce nr 61/30, obręb Zalewo nr 2.
opublikowano: 2015-02-09, 444 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w miejscowosci Dobrzyki gmina Zalew, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66/1, obręb Dobrzyki.
opublikowano: 2015-02-09, 452 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Zalewo na rok 2015.
opublikowano: 2015-02-09, 466 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązania problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2015r.
opublikowano: 2015-02-09, 420 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/15/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usuwania naruszenia prawa w uchwale Nr LI/396/14 rady miejskiej w Zalewie z dnia 28 maja 2014r.
opublikowano: 2015-02-09, 435 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/14/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: opininii dotyczącej uznania lasu za las ochronny.
opublikowano: 2015-02-09, 429 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schrońsk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzecych i ich części
opublikowano: 2015-02-09, 426 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorcaubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zalewo
opublikowano: 2015-02-09, 424 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/10/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa.
opublikowano: 2015-02-09, 463 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/9/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2015r.
opublikowano: 2015-02-09, 448 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/8/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031
opublikowano: 2015-02-09, 412 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR II/7/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-12-16, 485 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała NR II/6/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-20129
opublikowano: 2014-12-16, 439 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR I/5/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2014r. zmieniajaca uchwałę nr LVII/451/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-12-04, 434 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR I/4/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji
opublikowano: 2014-12-04, 462 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR I/3/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru przewodniczacego tej komisji.
opublikowano: 2014-12-04, 440 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR I/2/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
opublikowano: 2014-12-04, 435 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR I/1/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.
opublikowano: 2014-12-04, 432 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVII/452/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia programu wsółpracy Gminy zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
opublikowano: 2014-11-20, 428 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVII/451/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-11-20, 452 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVII/452/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-20129
opublikowano: 2014-11-20, 427 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVI/449/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 wrzesnia 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
opublikowano: 2014-11-03, 495 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVI/448/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-11-03, 440 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVI/447/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029.
opublikowano: 2014-11-03, 446 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR LV/446/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 24 września 2014r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie projektu planu aglomeracji Zalewo położonej w gminie Zalewo, powiat iławski, województwo warmińsko-mazurskieprzedłożonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
opublikowano: 2014-09-30, 517 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR LV/445/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-09-30, 448 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR LV/444/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029
opublikowano: 2014-09-30, 437 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/443/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/49, położona w obrebie Zalewo nr 1.
opublikowano: 2014-09-09, 437 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/442/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 143/35, położona w obrebie Zalewo nr 2.
opublikowano: 2014-09-30, 481 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/441/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 38/1, położona w obrebie Zalewo nr 2.
opublikowano: 2014-09-09, 458 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/440/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w miejscowości Boreczno w budynku nr 24.
opublikowano: 2014-09-09, 438 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/439/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXVIII/46/98 Rady miejskiej w Zalewie z dnia 29 kwietnia 1998r. w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości i sprzedawanych jako lokale mieszkalne oraz ustalenia umownych stawek oprocentowania obowiązujacych przy sprzedaży bezprzetargowo nieruchomości na raty pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w dzrodze bezprzetargowej.
opublikowano: 2014-09-09, 445 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/438/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie 1 Zalewo, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 446 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/437/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie P Witoszewo, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 426 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/436/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Wieprz, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 466 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/435/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Wieprz, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 448 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/434/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Surbajny, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 439 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/433/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Półwieś, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 440 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/432/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Półwieś, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 451 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/431/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrazenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Pozorty, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 445 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/430/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Jerzwałd, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-09-09, 439 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/429/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Dobrzyki.
opublikowano: 2014-09-09, 466 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/428/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-09-11, 436 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIV/427/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029.
opublikowano: 2014-09-09, 417 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIII/426/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/188?08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Urowo na lata 2008-2014.
opublikowano: 2014-08-01, 445 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIII/425/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w treści załacznika Uchwały nr XLIII/331/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
opublikowano: 2014-08-01, 423 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIII/424/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-08-01, 445 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIII/423/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029.
opublikowano: 2014-08-01, 431 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/422/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
opublikowano: 2014-07-23, 437 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/421/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Burmistrza Zalewa czynności niezbędnych do uregulowania przebiegu granic działek nr 169/3, 169/5, 169/6, 150/2, 168 i 384 położonych w obrębie Zalewo 2, stanowiacych własność Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-07-23, 488 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/420/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 150/1, położona w obrebie Zalewo nr. 2
opublikowano: 2014-07-24, 462 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/419/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 145/3, położona w obrebie Zalewo nr 1
opublikowano: 2014-07-24, 438 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/418/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia burmistrzowi Zalewoa uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z portu jachtowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie.
opublikowano: 2014-07-23, 392 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/417/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie, na rzecz Gminy Zalewo służebnosci przesyłu na nieruchomość, stanowiącą własność Spółki.
opublikowano: 2014-07-23, 403 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/416/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Wieprz, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-07-24, 454 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/415/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Wieprz, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-07-23, 422 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/414/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Pozorty, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-07-23, 435 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/413/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Matyty, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-07-23, 420 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/412/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Matyty, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-07-22, 449 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/411/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Jerzwałd, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-07-22, 444 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/410/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Jerzwałd, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-07-22, 420 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/409/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Dobrzyki, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-07-22, 425 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/408/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Dobrzyki, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-07-22, 414 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/407/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody przez RadęMiejską w zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Olsztynie gruntów położonych w obrebie Dobrzyki, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-07-22, 405 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/406/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Zalewo w 2014 roku.
opublikowano: 2014-07-22, 407 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr LX/462/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie.
opublikowano: 2014-07-23, 434 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/404/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunkó zwolnienias od podatkurolnego gruntów gospoarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
opublikowano: 2014-07-23, 447 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR LII/403/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-07-16, 440 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029
opublikowano: 2014-07-16, 421 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/401/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium BurmistrzowiZalewa za 2013r.
opublikowano: 2014-07-23, 439 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/400/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2013r.
opublikowano: 2014-07-23, 424 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LI/399/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom położonym na terenie miasta Zalewo.
opublikowano: 2015-12-03, 426 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LI/398/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 267, położona w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-07-23, 426 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LI/397/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 285/7, położona w obrebie nr 2.
opublikowano: 2014-07-23, 428 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LI/396/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zalewo
opublikowano: 2014-07-23, 578 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr L/395/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-05-23, 467 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr L/394/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029
opublikowano: 2014-05-23, 430 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/393/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego Nr 4 łączącego Miasta i Gmine Kisielice, Gminę Zalewo, oraz Gminę Susz dla wyboru Rady Powiatu Iławskiego
opublikowano: 2014-05-15, 464 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/392/14 Rady Miejskiej w zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-05-15, 449 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/391/14 Rady Miejskiej w zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Zalewie oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 129/4, 129/5, 128/2 obręb: Zalewo nr 2.
opublikowano: 2014-05-15, 422 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/390/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka 35/5, położona w obrębie mozgowo gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-05-15, 413 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/389/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach:zasad zwolnienia nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli raalizujacych w ramach stosunku pracy obowiazki określone dla stanowisko różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin.
opublikowano: 2014-05-19, 435 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/388/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przyjecia do realizacji w roku 2014 przez Gminę Zalewo projektu pn. ,, Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2014" wdrożonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
opublikowano: 2014-05-19, 419 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/387/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-05-19, 429 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/386/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmainy WEieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029
opublikowano: 2014-05-19, 425 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVIII/385/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zgłoszenia Sołectw do programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego ,,Wieś Warmi, Mazur i Powisla miejscem, w którym warto żyć" w 2014 roku
opublikowano: 2014-04-02, 458 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVIII/384/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmujacego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo.
opublikowano: 2014-04-02, 472 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVIII/383/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 15 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 32, o powierzchni 0,0409 ha. położonej w obrębie Zalewo nr 2.
opublikowano: 2014-04-02, 446 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVIII/382/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015r.
opublikowano: 2014-04-02, 531 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVIII/381/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-04-02, 460 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVIII/380/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029.
opublikowano: 2014-04-02, 431 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVII/379/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2014-2015 przez Gminę Zalewo projektu pt. „Lepsza przyszłość”, którego wartość zamyka się kwotą 114.733,65 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy) dofinansowanego w ramach konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” - edycja 2014r. w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
opublikowano: 2014-03-10, 462 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/378/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu będącego własnością Gminy Zalewo na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
opublikowano: 2014-03-10, 441 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/ 377/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XLI/315/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo.
opublikowano: 2014-03-10, 445 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/376/14 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Mazanki, Pozorty, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-03-11, 489 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/375/14 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-03-11, 509 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/374/14 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Śliwa gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-03-11, 534 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/373/14 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo
opublikowano: 2014-03-11, 472 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Śliwa, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-03-11, 459 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/371/14 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Boreczno, Janiki Małe, Surbajny, Śliwa gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-03-11, 448 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/370/14 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Janiki Małe, Mazanki, Surbajny, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-03-11, 446 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/369/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Barty, gmina Zalewo stanowiących drogi.
opublikowano: 2014-03-10, 432 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/368/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2012 – 2032”.
opublikowano: 2014-03-11, 434 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/367/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2014 roku.
opublikowano: 2014-03-10, 505 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/366/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 198/1, położona w obrębie Zalewo nr 1.
opublikowano: 2014-03-10, 427 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/365/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Zalewo 1, miasto Zalewo.
opublikowano: 2014-03-10, 455 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/364/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-03-10, 448 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/363/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gajdy, gmina Zalewo.
opublikowano: 2014-03-10, 424 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/362/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom i przewodniczącym rady osiedli za udział w pracach Rady Miejskiej w Zalewie.
opublikowano: 2014-03-10, 441 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/361/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie stanowiska dotyczącego włączenia Gminy Zalewo do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego.
opublikowano: 2014-03-10, 439 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA Nr XLVI/360/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo.
opublikowano: 2014-03-10, 484 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/359/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Zalewo na lata 2014-2020.
opublikowano: 2014-03-10, 419 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/358/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014r.
opublikowano: 2014-03-11, 443 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLVI/357/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2014-2029
opublikowano: 2014-03-11, 453 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLV/356/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych: nr 8, nr 9, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14 wraz z odpowiednio przynależnym im udziałem: 33/1000, 69/1000, 33/1000, 33/1000, 33/1000, 69/1000 w gruncie, tj. działce nr 221/9, położonej w obrębie Zalewo nr 1.
opublikowano: 2014-02-06, 456 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLV/355/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie obciążenia służebnością przychodu i przejazdu części nieruchomości położonej w Zalewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 143/33, obręb Zalewo nr 2.
opublikowano: 2014-02-06, 441 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLV/354/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Kupin.
opublikowano: 2014-02-06, 455 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLV/353/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań własnych gminy z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
opublikowano: 2014-02-06, 497 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLV/352/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIV/338/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zalewo do realizacji projektu p.n.
opublikowano: 2014-02-06, 435 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLV/351/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dozywiania
opublikowano: 2014-02-06, 453 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLV/350/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dozywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywnosci dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, pomoc państwa w zakresie dozywiania
opublikowano: 2014-02-06, 500 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR XLV/349/14 RADY MIEJSKIEJ w Zalewie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
opublikowano: 2014-02-06, 529 odsłon   Strona gotowa do druku
UCHWAŁA NR III/11/14 RADY MIEJSKIEJ w ZALEWIE z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie.
opublikowano: 2015-02-09, 408 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.